ജീലാനി-കണ്ണിയത്ത് -ശംസുല്‍ ഉലമ- അനുസ്മരണം വെള്ളിയാഴ്ച