ശംസുല്‍ ഉലമ, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അനുസ്മരണം- അലവിക്കുട്ടി, ഒളവട്ടൂര്‍ -