ട്രെന്‍റ് ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു

കോഴിക്കോട് : രാജ്യത്തെ ഉന്നത സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ട്രെന്‍റിന്‍റെ കീഴില്‍ ഹയര്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങി. താഴെ പറയുന്ന നന്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Aligarh Muslim University,
                         09045538486(Anwar Sadique)
                         08791259033(Abdulla)
Javaharlal Nehru University,Delhi
                        09650869364(Nizar Hudavi)
                        09716450790(Anas Hudavi)
Hyderabad CentralUniversity,Hyderabad
                       09494248690(Rafeeque)
                       09493938536(Basheer)
Pondichery Central University,Pondichery
                       09585212312(Sidheeque)
                       09442385147(shabeer)
Kasargode Central University,kasargode
                        09656673007(Latheef)
Jamiya Milliyya University,Delhi( 50% reservation for Muslims)
                       08800512202(Sajid Hudavi)
                       09891584350(Hasan Shareef Vafi)
Hamdard University ,Delhi
                        07503565823(Jafar Hudavi)
                        08800484393(Haris Hudavi)
Delhi university,Delhi
                        09990077442(Rishad)
                        07503702939(Jabir)
Cochin University(CUSAT),
                         09747433978(Shafeer)


റിയാസ് ടി. അലി -