റഹ്‍മത്തുള്ള ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണം മെയ് 4 ന് കാട്ടാന്പള്ളിയില്‍


- നാജിദ് എന്‍.പി.