'കോഫി ഇന്‍'

സത്യധാര ദൈവാരികയിലെ 'കോഫി ഇന്‍' എന്ന ക്യാമ്പസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള
പംക്തിയിലേക്ക് സര്‍ഗാത്മകമായ സൃഷ്ടികള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കവിതകള്‍, കാര്ട്ടൂണ്‍, ഫോട്ടോ ഫീച്ചര്‍, ടെക്നോളജി, മിനിക്കഥ, എന്നിവ അയച്ചു തരിക :

mail to- skssfcampazone@gmail.com