വട്ടത്തൂര്‍ യൂണിറ്റ് റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു