പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിക് കോളേജ് വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുഫൈസാബാദ് : പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിക് കോളേജില്‍ നടന്ന മൗലവി ഫാസില്‍ ഫൈസി ബിരുദ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അബ്ദുസ്സലാം എന്‍ (No. 155) S/o സൈദ് ചോളേട് ഒന്നാം റാങ്കും, അബ്ദുല്ല നുഅ്മാന്‍ (No. 11) S/o അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഫൈസി അരിപ്ര രണ്ടാം റാങ്കും, യൂസുഫ് പി. (No. 156) S/o. മുഹമ്മദലി എടക്കഴിയൂര്‍, അന്‍വര്‍ കെ. (No. 193) S/o ആദം ഭൂതാനം എന്നിവര്‍ മൂന്നാം റാങ്കും പങ്കിട്ടു.

ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍ : 29, 59, 106 ,115, 136, 157, 159, 161


ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് : 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 28, 30, 31, 48, 58, 61, 62, 71, 86, 104, 105, 107, 108, 114, 116, 117, 118, 120, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 162, 163, 164, 171, 182, 185, 186, 188, 192, 196, 211


സെക്കന്‍റ് ക്ലാസ് : 3, 5, 6, 17, 19, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 89, 93, 99, 100, 102, 103, 109, 110, 111, 119, 123, 124, 126, 130, 134, 135, 137, 142, 144, 145, 146, 150, 165, 166, 167, 170, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 187, 189, 194, 195, 197, 205, 212, 230


തേര്‍ഡ് ക്ലാസ് : 1, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92 ,94, 95, 96, 97, 98, 101, 112, 113, 121, 122, 143, 147, 149, 168 ,169, 172, 174, 175, 184, 190, 191, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 441