നൌഷാദ് ബാഖവിയുടെ പ്രഭാഷണം റാക് ബുഖാരിയില്‍

റാസല്‍ഖൈമ : ഇന്ന് (21-1-11) രാത്രി 9 മണിക്ക് ബഹു. നൌഷാദ് ബാഖവി പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന വിഷയത്തില്‍ റാക് ബുഖാരിയില്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തു.