അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്‍ലാമിക് കോണ്‍ഫ്രന്‍സ് സ്വീകര പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് . . .