ദമ്മാം ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യജാലികയില്‍ നിന്ന് . . .