പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന മനുഷ്യജാലിക പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന്

- ഫഹദ് മേപ്പറന്പ്