മേപ്പറന്പ് SKSSF വാര്‍ഷികം; കഥാപ്രസംഗവും ദിക്റ് ദുആ സമ്മേളനവും ഡിസംബര്‍ 7-11

- ഫഹദ് മേപ്പറന്പ്