ദാറുല്‍ ഹിക്കം മദ്റസ മഹല്ല് കുടുംബ സംഗമം നാളെ (1)

- കെ.കെ. അസ്‍ലം കോട്ടുപാടം