ആത്മീയത ചൂഷണത്തിനെതിരെ ജിഹാദ്; SKSSF സമര സംഗമം നാളെ (1)