വില്യാപ്പള്ളി ഇബ്റാഹീം മുസ്‍ലിയാരുടെ 4 ദിന മതപ്രഭാഷണം ജനുവരി 24-27

- മുനസ്സിര്‍ ടി.കെ.