അഡ്വ: ഓണന്പിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയുടെ പ്രതിമാസ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഭാഷണം ഡിസംബര്‍ 28 മുതല്‍

- മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്