ക്യാമ്പ് സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തില്‍

സമര്‍ഖന്ദ് : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെ പഠനക്യാമ്പ് പ്രതിനിധികളുടെ സുഗഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി നഗരി സി സി ടി വി കാമറാ നിരീക്ഷണത്തിലായിരക്കുമെന്ന് സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ക്യാമ്പിന്റെ സുതാര്യതക്കായി വേദിയും പരിസരങ്ങളും മുഴുവനായും നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- skssf silverjubilee