അനാഥ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടയരുത്; SKSSF ബഹുജന സംഗമം ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത്

- Sathar Panthaloor