സര്‍ഗ്ഗ സരണയിലേക്ക് നീതിസാരത്തോടെ; SKSSF കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ റമാളാന്‍ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 5-8 തിയ്യതികളില്‍

- Irshad kallikkad