കടമേരി റഹ് മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കടമേരി റഹ് മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.വിശദാംശങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത ഫലം അറിയാനും ഇവിടെ click ചെയ്യുക.