"വുളുവും സോക്സിന്റെ മേൽ തടവലും" കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ്‌ റൂം 'ബുശ്രാകുമുല്‍ യൗം' പഠന പരമ്പര

കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിൽ ആരംഭിച്ച ബുശ്രാകുമുല്‍ യൗം പ്രത്യേക പഠന പരമ്പരയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉസ്താദ്‌ അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ ദാരിമി അവതരിപ്പിച്ച വുളുവും സോക്സിന്റെ മേൽ തടവലും വിഷയാവതരണം താഴെ കേൾക്കാം: 
 'ബുശ്രാകുമുല്‍ യൗം'കൂടുതൽ പഠന ക്ലാസുകൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക