തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ ആധികാരികത; സ്ഥിരീകരണവും പുണ്യവും - തുറന്ന സംവാദം ജൂണ്‍ 12 വ്യാഴാഴ്ച

- Sathar Panthaloor