പാലക്കാട് മേപ്പറന്പ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് മോഡല്‍