"റൂഹീ ഫിദാക യാ റസൂലുല്ലാ.." ബഹ്‌റൈന്‍ സമസ്ത മീലാദ് കാമ്പയിന്‍ 24 മുതല്‍