കേരള ഇസ്‍ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി

വിഷയം : വിദ്യ നാം അറിയേണ്ടത്
അവതരണം : മജീദ് ഹുദവി താരമ്മല്‍
സമയം : രാത്രി 9.30 ന് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം)