ചെമ്മാട് ഇസ്‍ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാന്പസ് എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി. യൂണിറ്റ് ചെമ്മാട് ടൌണില്‍ നടത്തിയ നബിദിന റാലി