ജാമിഅഃ അസ്അദിയ്യഃ ഇസ്‍ലാമിയ്യഃ സ്വലാത്ത് വാര്‍ഷികവും ദുആ സമ്മേളനവും