സമസ്താലയത്തിനു മുമ്പില്‍ 'മര്‍കസ് ഇരുമ്പു കൂട്'; വിഘടിത ശ്രമം നാട്ടുകാര്‍ തകര്‍ത്തു