മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണം അബു ദാബിയില്‍


മത പ്രഭാഷണ വേദിയിലെ ഇതിഹാസം മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് 
ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 1 ദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രി 8 മണിക്ക് അബൂദാബി

ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.