ദമാമില്‍ മനുഷ്യ ജാലിക 25ന് വെള്ളിയാഴ്ച നെസ്റ്റോ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍