കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ SKSSF മനുഷ്യജാലികയില്‍ നിന്നും . . .