മനുഷ്യജിലിക പ്രചാരണം തൃശൂര്‍ കൈപ്പമംഗലം മേഖലയില്‍ നിന്നും...