ദുബൈ SKSSF മനുഷ്യജാലിക ജനുവരി 27 ന് അല്‍ദീഖ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍