കേരള ഇസ്‍ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം

TODAY LIVE PROGRAMMES IN KERALA ISLAMIC CLASS ROOM:@5:00PM(UAE) THAJWEED CLASS, @6:30PM(UAE)QUR AAN PAARAAYANA PARISHEELANA CLASS, @7:30pm(uae)SPECIAL PROG. FOR KIDS @8:30PM(UAE) URUDU PADANA CLASS @9:30PM(UAE)FIQH PADANA CLASS @10:30PM(UAE) CHARITHRA PATHA