'സുപ്രഭാതം'; മീഡിയാ സെന്‍റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

- Irshad kallikkad