"ഫ്രീഡം ഹെറാഡ്‌ ,13" ആഗസ്റ്റ്‌ 15 ന് കോഴിക്കോട്ട്

- Mubarak