മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച സുന്നി-മുജാഹിദ് സംവാദം (റെക്കോർഡ്‌)

മുജാഹിദ് ജിന്നൂരി വിഭാഗത്തെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച് SKSSF കഴിഞ്ഞ ദിവസം മംഗലാപുരത്ത് നടത്തിയ സുന്നി-മുജാഹിദ് സംവാദം (കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം റെക്കോർഡ്‌)