ഖുര്‍ആന്‍ മത്സരം 2013, ഉത്തരങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക http://www.sargalayam2013.blogspot.com/
- Abdul Majeed