കെ.ടി. മാനു മുസ്‍ലിയാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. പ്രീ പബ്ലിക്കേഷന്‍ വില 500 രൂപ

- Mahboob Maliyakkal