ജാമിഅ അസ്അദിയ്യ20-ാം വാര്‍ഷിക 6-ാം സനദ് ദാന സമ്മേളനം