ജാമിഅ അസ്അദിയ്യ; സ്വലാത്ത് ദിക്റ് മജ്‍ലിസും മിഅ്റാജ് ദിന പ്രഭാഷണവും 14 ന്