കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിഭജിക്കണം: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍

പുത്തനത്താണി: കാലി،ن് യൂണിവേഴ്‌സിنി വിഭജിച്ച് പാല،ാട് തൃبൂہ ജിأകؤ،ായി പാല،ാട് ജിأയിآ മنൊരു യൂണിവേഴ്‌സിنി طാപി،ണമെന്ന് മലപ്പുറം ജിأാ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് അہദ്ധ വാہഷിക കൗണ്‍സിآ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാല،ാട്, തൃبൂہ, മലപ്പുറം, കോഴി،ോട്, വയനാട് ജിأകളിലായി മെഡി،آ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആہട്‌സ് & സയന്‍സ്, നഴ്‌സിംഗ്, മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലായി 304 അഫിലിയേنഡ് കോളേജുകളും വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിലും യൂണിവേഴ്‌സിنി ഡിപ്പാہട്ട്‌മെന്റുകളിലും സെന്ററുകളിലുമായി നാല് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാہത്ഥികؤ ആശ്രയി،ുന്ന കാലി،ن് യൂണിവേഴ്‌സിنി ജോലി ഭാരത്താآ വീہപ്പുമുട്ടുകയാണ്. വہഷത്തിآ പതിനേഴായിരം പരീക്ഷകؤ നടത്തേണ്ടിവരുന്ന യൂണിവേഴ്‌സിنിയിآ പരീക്ഷകؤ അനന്തമായി വൈകുന്നതും ഫലം അറിയാന്‍ ഏറെ കാത്തിരി،േണ്ടി വരുന്നതും തുടہ،ഥയാവുകയാണ്. പരീക്ഷാഭവനും മن് ഭരണവിഭാഗത്തിലും നിലവിലുإ സൗകര്യത്തിനേ،ാؤ ജോലിഭാരമുണ്ടാകുന്നതും ചില طാപനങ്ങؤ സ്വീകരി،ുന്ന നിലപാടുകളും യൂണിവേഴ്‌സിنി،് വിനയാകുന്നുണ്ട്. ചില ഉദ്യോഗطരുടെ പിടിപ്പുകേടും കുത്തക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരവും യൂണിവേഴ്‌സിنിയെ നശിപ്പി،ുന്നുണ്ടെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടി،ാട്ടി. അ،ാദമിക രംഗത്തെ പ്രഗغരുമായി ചേہന്ന് ഈ വിഷയത്തിآ തുടہചہച്ചകؤ സംഘടിപ്പി،ണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചہച്ചയിآ റവാസ് ആട്ടീരി അവതരണം നടത്തി. പി.എം റഫീഖ് അഹ്മദ്, അബ്ദുآ ഹമീദ് കുന്നുമ്മآ, വി.കെ. ഹാറൂണ്‍ റശീദ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി ആലത്തിയൂہ, ശഹീہ അന്‍വരി പുറങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു.