മര്‍കസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്ന് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

 ദുബൈ :വളാôേരി മہ،സ് പ്രചരണാہത്ഥം യു എ യിً പര്യടനം നടത്തുَ മہ،സ് നേതാ،ളായ ആദൃبേരി ഹംസ കുട്ടി മുസ്‌ല്യാہ , കാളാവ് സൈതലവി മുസ്‌ല്യാہ എَിവہ،് 2962012 വെإി വൈകിട്ട് 4 മണി،് ദുബൈ സുَി സെന്റہ മദ്രസ(അً വുഹൈദ)യിً സ്വീകരണം നًകുَു. ഹാമിദ് കോയമ്മ തങ്ങؤ അബ്ദുً സലാം ബാഖവി തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാ،ؤ സംബشി،ുَു.