കടമേരി റഹ്‍മാനിയ്യ സില്‍വര്‍ ജൂബിലി; യു.എ.ഇ. ഉത്തര മേഖലാ സമാപനം 22 ന്