ജാമിഅ: നൂരിയ അറബിക് കോളേജ് ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി ലോഗോ പുറത്തിറക്കി

2013 ജനുവരി 10,11,12,13 വരെ നടക്കുന്ന ജാമിഅ: നൂരിയ  അറബിക്  കോളേജ്  ഗോള്‍ഡന്‍ ജൂബിലി സമ്മേളന ലോഗോ