അബുദാബി സത്യധാര സ്റ്റഡി സെന്റര്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സംഗമം 21 ന്