റിയാദ് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ത്രൈമാസ കാമ്പയിന്‍ സമാപന സമ്മേളനം 08 ന്