ജാമിഅ നൂരിയ സമ്മേളനം; പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ്Please click here for PDF clear image