കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ തസ്കിയ്യത്ത് കാന്പ് ഇന്ന്