ഹോളി ഖുര്‍ആന്‍ പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിച്ചവര്‍ക്ക് ദുബായ് സുന്നി സെന്‍റെ രിന്റെ നന്ദി